Muzyka podczas terapii dzieci niesłyszących - wydaje się, że to niezbyt trafiony pomysł. A jednak badania wskazują inaczej. Zastosowanie ćwiczeń z muzyką, w której jednocześnie wzmocniono wibracjami wysokie tony, wykazało pozytywny wpływ na koordynację u badanych dzieci.

Niedosłuch u dzieci a koordynacja w badaniach.

Takie zaskakujące badanie przeprowadzono na pięcio i szóstoklasistach w szkole podstawowej dla dzieci z upośledzeniem słuchu. Prowadzono z nimi zajęcia rytmiczno-ruchowe, za pomocą słuchawek wibracyjnych, w celu podniesienia zdolności koordynacyjnych. Dodatkowo w celu wzmocnienia odczuć wibracyjnych, zastosowano generator wysokich tonów, który drgał w rytm muzyki. Drgania poszerzały wrażenia słuchowe i tzw. słyszenie kostne.


Przeprowadzono także test zdolności motorycznych. Wyniki badań podkreślały pozytywny wpływ zastosowanej techniki terapeutycznej na zdolności koordynacyjne, co jest bardzo obiecujące w kontekście problemów indywidualnych i społecznych jakie generuje niedosłuch.

Ograniczenia spowodowane upośledzeniem słuchu

Brak słuchu lub jego upośledzenie wpływa na rozwój dziecka, powodując ograniczenia psychiczne, społeczne, fizyczne i emocjonalne. Brak bodźców dźwiękowych z otoczenia, powoduje zmiany w zachowaniu psychoruchowym, ograniczenie w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i zachwianie procesów psychicznych.

Szkoła podstawowa, źródło: www.polskieradio.pl

Do zaburzeń, które najczęściej współwystępują z głuchotą, należy Syndrom Deficytu Uwagi (ADS), objawiający się impulsywnością, niską odpornością na bodźce rozpraszające, wzmożoną aktywnością lub nadmiarem energii oraz problemami z koncentracją uwagi. Brak działań terapeutycznych powoduje zahamowanie nie tylko rozwoju fizycznego, ale przede wszystkim rozwoju w obszarze podstawowych zdolności poznawczych, jak: czytanie, pisanie, rozumienie informacji i myślenie wyobrażeniowe. Badania prowadzona z dziećmi z uszkodzonym słuchem wykazały trudności z wykonaniem zadań, sprawdzających poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych, takich jak: równowaga, szybkość reakcji, czucie kinestetyczne, dostosowanie ruchów.

Niedosłuch u dzieci: Co szóste dziecko Polsce ma problemy ze słuchem

Niedosłuch u dzieci i opóźniony rozwój

Wskutek uszkodzeń zmysłu słuchu, doświadczenia ruchowe dzieci niesłyszących są często ograniczone. Dzieci te są opóźnione w rozwoju ruchowym o około 2 lata w porównaniu do zdrowych rówieśników. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań, zachęcających do aktywności ruchowej, co wpływa pozytywnie na funkcjonowanie tych osób. W terapii można wykorzystać zmysły, kompensujące brak słuchu tj. wzroku, dotyku czy czucia położenia własnego ciała.

Słyszenie dzięki wibracjom – dowiedź się więcej na temat vitberg.com

Dzięki badaniom naukowym dostrzeżono możliwość wykorzystania wibracji, w celu odbioru takich wrażeń dźwiękowych, jak rytm i muzyka. Dzięki tzw. czuciu kostnemu można przekazywać wibrację wywoływane przez muzykę. Szczególnie wrażliwe na takie bodźce są okolice twarzy, czaszki i dłonie. Dzięki wibracjom, powstającym w muzyce osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą odczuwać dźwięk iw różnych częściach ciała. Zaobserwowano, iż wzmocnienie muzyki dodatkowymi wibracjami aktywuje u ludzi głuchoniemych część kory mózgowej odpowiedzialnej za słyszenie.

Dzieci z  uszkodzonym słuchem lepiej naśladują wyuczone ruchy oraz poprawiają wyniki testów motorycznych, gdy podczas ćwiczeń zastosuje się muzykę, w której wzmocniono wysokie tony i której wibracje odczuwalne są w poszczególnych częściach ciała. Nie bez znaczenia jest wpływ muzyki i wibracji na komponent emocjonalny. Źródło pozytywnych emocji w postaci muzyki stymuluje rozwój motoryczny, wywołujące pozytywne nastawienie do ruchu. Takie podejście w procesie nauczania powoduje zdecydowanie wyższą ocenę własnych możliwości, a także zwiększa motywację i mobilizuje nastawienie do realizowanego zadania ruchowego.

Wibracje pomagają rozwijać koordynację ruchową u osób z upośledzonym słuchem

Czytaj też o relacji pomiędzy wibracją a dźwiękiem: link

Na podstawie:

1.Borowiec J. Możliwość zastosowania muzyki i wibracji w celu poprawy koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci z uszkodzonym słuchem. Raport z badań wstępnych. Fizjoterapia 2011, 19, 2, 28-42; link

Portal ma charakter informacyjno-edukacyjny. Dokładamy wszelkich starań, by informacje prezentowane w artykułach były zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz rzetelne, poparte źródłami naukowymi. Treści prezentowane na portalu nie mogą jednak zastąpić konsultacji lekarskiej i być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy.

Redakcja Wibroterapia.com

Jest nas kilkoro - więcej niż 5, ale mniej niż 10 :). Każdy z nas ma wiedzę i doświadczenie z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji i medycyny. Chcemy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, jak wiele może zdziałać dobrego mechaniczny zdrowy bodziec - wibracja.----------------------------------
There are several of us - more than 5, but less than 10 :). Each of us has knowledge and experience in physiotherapy, rehabilitation and medicine. We want as many people as possible to learn how much good a mechanical healthy stimulus - vibration - can do.

Zobacz wszystkie posty
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *